Budżet na 2015 rok uchwalony jednogłośnie

urząd-miasta

 

Nie było dyskusji na sesji Rady Miejskiej przed uchwaleniem budżetu. Projekt przygotowany przez poprzedniego i obecnego prezydenta po poprawkach na komisjach został przyjęty 21 stycznia 2015 roku jednogłośnie.

Jak zawsze nie przełomie kadencji sytuacja w tym względzie jest szczególna, bo Rada Miejska zmienia się jesienią, budżet przygotowuje poprzednia ekipa a uchwala następna. Prezydent Rokaszewicz wprowadził do projektu budżetu poprzednika kilka nowych zadań, uwagi zgłosili też radni na komisjach i po zaakceptowaniu nie było problemów z uchwaleniem. Jak powiedział Leszek Drankiewicz - radni z klubu im. Jana Zubowskiego pragną wspierać działania obecnego prezydenta i wnoszą niewiele uwag do projektu. Ich wnioski – aby przesunąć do rezerwy niektóre zadania na łączną kwotę ok. 100 tysięcy złotych – zostały przyjęte. Prezydent Rafael Rokaszewicz zapowiedział większe zmiany w budżecie od przyszłego roku, kiedy to będzie już realizował swój autorski budżet z wieloma nowymi zadaniami. W tym celu zamierza rozpocząć szerokie konsultacje z radnymi wszystkich opcji.

 

Uchwała
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 21 stycznia 2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.);
art.212, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 241.516.924 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 226.448.137 zł
2) dochody majątkowe: 15.068.787 zł, z tego:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 9.538.787 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 5.430.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 240.856.529 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące – 209.507.018 zł, w tym:

a) wydatki bieŜące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 151.951.602 zł,
z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 87.497.336 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
64.454.266 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 25.952.932 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.611.248 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie – 1.500 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów
przypadające do spłaty w roku 2015 – w kwocie łącznej 5.033.881 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.955.855 zł, w tym:
- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.955.855 zł

2.Wydatki majątkowe – 31.349.511 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.760.479 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych
w łącznej kwocie – 195.000 zł

b) dotacje na inwestycje – 845.032 zł

c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego – 1.744.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się planowaną nadwyŜkę budżetu gminy w kwocie 660.395 zł, która zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości
10.610.000 zł, w tym:
- kredyty i pożyczki – 10.430.000 zł
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 180.000 zł
oraz rozchody w łącznej kwocie 11.270.395 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 600.000 zł na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 297.000 zł na realizację zadań
majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 r.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 13.871.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, w tym:
- dochody 1.093.135 zł
- wydatki 3.164.271 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
- dochody 611.890 zł
- wydatki 883.923 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż; napojów
alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
– 1.513.850 zł

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 66.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
8.000.000 zł

2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie
8.000.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 7.000.000 zł.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 7.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie
26.797.964 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.450.903 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe – 7.475.349 zł

b) dotacje przedmiotowe – 2.451.226 zł

c) dotacje celowe – 1.524.328 zł, w tym:

- inwestycyjne – 495.032 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych –
15.347.061 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe – 8.510.386 zł

b) dotacje celowe – 6.836.675 zł, w tym:
- inwestycyjne – 350.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§ 10

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz
wydatków nimi finansowanych na kwotę 2.970.784 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody – 19.803.296 zł

2) koszty – 19.803.296 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Z budżetu gminy udziela się dotacji przedmiotowych dla:

a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 1.631.026 zł, na pokrycie kosztów
utrzymania budynków komunalnych i terenów zewnętrznych stanowiących własność
Gminy

b) Głogowskich Obiektów Usługowych w kwocie 820.200 zł, w tym:
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania –
670.200 zł
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska „Zielony Rynek” –
150.000 zł.

 

§ 12

Ustala się wydatki majątkowe na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy
zagranicznej na kwotę 196.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

 

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 r.
na łączną kwotę 13.430.000 zł, w tym na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek –
10.430.000 zł.

2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieŜących
gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi
zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu:

a) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 3.000.000 zł.

b) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie
10.430.000 zł.

2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących
gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi
zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku
budżetowym, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków zmniejszając wykonanie
wydatków w tym samym roku budżetowym.

 

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz