Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

urząd miasta

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. o godzinie 1600 w Sali Rajców w Ratuszu.

Prezydent proponuje uchwałę zwiększającą wydatki na porządkowanie gospodarki wodno –  ściekowej południowo-wschodniej części miasta. Spowoduje to wzrost deficytu budżetowegi i poziomu zadłużenia miasta. Jednak jak wynika z uzasadnienia uchwały wydatki te są konieczne.:

Oto jej uzasadnienie.
I. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.600.000,00 zł, w tym:
1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części
miasta Głogów – zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł, do kwoty
17.766.551,91 zł.
2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w południowo – wschodniej
części miasta Głogów – kanalizacja deszczowa – zwiększenie o kwotę
4.600.000,00 zł, do kwoty 13.978.652,86 zł.
Potrzeba zwiększenia środków finansowych dla przedmiotowych inwestycji wynika
w znacznym stopniu z potrzeby zmiany sposobu odtworzenia konstrukcji jezdni oraz
nawierzchni ulicy Rudnowskiej.
Powyższe wynika z uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni z zarządcą drogi
wojewódzkiej (DSDiK), w którym narzucono sposób odtworzenia inny
niż w pierwotnym projekcie odtworzenia. Podane warunki zostały dostosowane
do wymagań kategorii tej drogi (G – głównej) oraz do przepisów prawa drogowego.
Uzgodniony z DSDiK zakres rzeczowy odtworzenia ul. Rudnowskiej obejmuje:
- warstwę podbudowy drogi z kruszywa kamiennego 40 cm
- podbudowę z betonu asfaltowego 10 cm
- warstwy wiążące z betonu asfaltowego gr. 8 cm.
Na ulicy Rudnowskiej wykonane zostanie okrawężnikowanie od strony, w której realizowane
są ciągi kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
Pierwotnie zakładany sposób odtworzenia ul. Rudnowskiej nie jest możliwy do wykonania,
gdyż podczas prac uwidoczniono inne warstwy konstrukcyjne, niż przewidywało pierwsze
uzgodnienie z DSDiK. Ulica Rudnowska ma inne warstwy konstrukcyjne – np. kostkę
granitową (której właścicielem jest DSDiK) ułożoną na betonie oraz podbudowy z tłucznia
mieszanego (pomiedziówka) nie nadające się do ponownego wbudowania.
Powyższe powoduje, iż należy zwiększyć zakres wymiany i utylizacji gruntu
nie nadającego się do wykorzystania przy realizacji inwestycji.
Ten sam problem dotyczy dróg gminnych na osiedlach objętych inwestycją, gdzie
w trakcie robót liniowych również stwierdzono inne podbudowy niż ujęte w pierwotnej
dokumentacji.
Potrzeba zamiany nawierzchni przyjętej w dokumentacji na nawierzchnie rozbieralne
spełniające obecne wymogi i standardy, wynika z potrzeb lokalnej społeczności jak również
potrzeb firm prowadzących działalność gospodarczą na tym terenie. Nowe nawierzchnie dróg
wykonano w technologii umożliwiającej w przyszłości dokonanie rozbiórek nawierzchni,
w przypadku zmiany stanowiska DSG w zakresie gazyfikacji osiedli Nosocice – Widziszów –
Krzepów. Ponadto tereny tych osiedli po uzbrojeniu w niezbędne sieci kanalizacyjne, staną
się atrakcyjne pod zabudowę jednorodzinną i wykonane nawierzchnie rozbieralne ułatwią
wykonanie w przyszłości przyłączy do nowopowstałych budynków. Drogi osiedlowe
wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami w technologii:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na miale kamiennym
- podbudowa z kruszywa naturalnego 30 cm
- warstwa odsączająca 10 cm
Na drogach osiedlowych powyższe zmiany spowodowały, iż należy zwiększyć zakres
wymiany i utylizacji gruntu nie nadającego się do wykorzystania przy realizacji inwestycji.
Dodatkowo, podczas realizacji inwestycji w dalszym ciągu Wykonawca napotyka na
liczne kolizje projektowanych sieci z niezinwentaryzowaną na mapach infrastrukturą
podziemną, co wymaga zastosowania rozwiązań zamiennych, których realizacja powoduje
zwiększenie kosztów realizacji zadania.
II. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.600.000,00 zł do kwoty 39.000.000,00 zł przychodów gminy z tytułu kredytów i pożyczek.
III. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.600.000,00 zł do kwoty 35.516.576,14 zł deficytu
gminy.

 

 

urząd miasta

Dodaj komentarz