Nowe ulice w mieście

mapaulic

miasto

W związku z tworzeniem nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz budową nowych dróg, zaszła konieczność ich nazwania. Nowo tworzone ulice zlokalizowane są w obrębie 9 „Żarków”, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej przy ulicy Bolesława Śmiałego. 24 czerwca 2014 Rada Miejska po dyskusjach przyjęła uchwałę klubu radnych PO w przedmiotowej sprawie. Projekt prezydenta przedstawiany powtórnie jako tzw. obywatelski nie był więc głosowany.

U C H W A Ł A Nr LX/ /14
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania nazw ulicom miasta Głogowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwy ulicom położonym w obrębie 9 „Żarków”:
1. Gen. Fieldorfa „Nila” – ulica łącząca ulicę Henryka Głogowskiego z ulicą Płk. Witolda Pileckiego ;
2. Płk. Witolda Pileckiego – ulica łącząca ulicę Jana Karskiego z ulicą Henryka Głogowskiego;
3. Gen. Roweckiego „Grota” – ulica łącząca ulicę Płk. Witolda Pileckiego
z ulicą Bolesława Śmiałego;
4. Gen. Komorowskiego „Bora”– ulica równoległa do ulicy Bolesława Śmiałego, łącząca ulicę Pułkownika Witolda Pileckiego z ulicą Gen. Okulickiego „Niedźwiadka”.
5. Gen. Okulickiego „Niedźwiadka” – ulica łącząca ulicę Bolesława Śmiałego z ulicą Gen. Fieldorfa „Nila”;
6. Jana Nowaka Jeziorańskiego – ulica łącząca ulicę Gen. Fieldorfa „Nila” z ulicą Płk. Witolda Pileckiego;
7. Jana Karskiego – ulica łącząca ulicę Henryka Głogowskiego z ulicą Płk. Witolda Pileckiego;

§ 2.

Szczegółową lokalizację ulic, o których mowa w § 1 określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Sienkiewicz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z tworzeniem nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz budową nowych dróg, zachodzi konieczność ich nazwania.
Nowo tworzone ulice zlokalizowane są w obrębie 9 „Żarków”, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej przy ulicy Bolesława Śmiałego.

Generał August Emil Fieldorf „Nil” – generał Wojska Polskiego, organizator
i dowódca Kierownictwa Dywersji AK. W 1944 r. zastępca dowódcy AK –
gen. Leopolda Okulickiego. Po wojnie ujawnił się w ramach amnestii, mimo to został aresztowany. Następnie na podstawie sfingowanego procesu skazany na karę śmierci
i zamordowany. Ulica Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” zawiera się w części działki o nr geod. 479/24.

Pułkownik Witold Pilecki – w czasie wojny działał w AK, dobrowolnie dał się aresztować aby prowadzić działania wywiadowcze oraz organizować konspirację
w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Po wojnie prowadził działania wywiadowcze odnośnie sytuacji w Polsce i działań Sowietów. Aresztowany, po brutalnym procesie skazany na karę śmierci i zamordowany. Ulica Pułkownika Witolda Pileckiego zawiera się z w działkach o nr geod. 479/17, część działki 479/24, 476/4, 478/14 i 478/13.

Generał Stanisław Rowecki „Grot” – w czasie wojny, Komendant Główny Armii Krajowej w latach 1942-1943. 30 czerwca 1943 został zdekonspirowany i aresztowany przez ekipę Gestapo. Następnie został przewieziony do Berlina, gdzie stanowczo odrzucił niemiecką propozycję współdziałania. Został osadzony w połowie lipca 1943 w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. 1 sierpnia 1944, Heinrich Himmler, na wieść o wybuchu powstania warszawskiego nakazał niezwłoczne zgładzenie Stefana Roweckiego. Został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, w sierpniu 1944. Ulica Gen. Roweckiego „Grota” zawiera się z w działce o nr geod. 685.

Generał Tadeusz Komorowski „Bór” – oficer zawodowy, w czasie wojny Komendant Główny Armii Krajowej od lipca 1943 do października 1944 roku. Podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. 30 września 1944 roku Prezydent RP Władysław Raczkiewicz mianował go Naczelnym Wodzem. Do końca trwania Powstania Warszawskiego stał na jego czele. Po kapitulacji maszerował na czele oddziałów powstańczych do niemieckiej niewoli. Z niemieckiej niewoli udało mi się dostać po zakończeniu wojny do Londynu, gdzie pełnił funkcję Naczelnego Wodza i był ważną postacią Rządu Polskiego na uchodźctwie. Zmarł w wielkiej Brytanii w 1966 roku. Ulica Gen. Komorowskiego „Bora” zawiera się z w działce o nr geod. 673.

Gen. Okulicki „Niedźwiadek” – oficer zawodowy w czasie wojny Komendant Główny Armii Krajowej od października 1944 roku do stycznia 1945 roku. Razem z Generałem Augustem Emilem Fieldorfem „Nilem” współtworzył organizację NIE, która miała dalej walczyć o niepodległą Polskę po rozformowaniu Armii Krajowej. Został podstępnie aresztowany przez NKWD a następnie skazany w procesie szesnastu na dziesięć lat więzienia. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach na Łubiance w Moskwie w 1946 roku. Ulica Gen. Okulickiego „Niedźwiadka” zawiera się z w działce o nr geod. 677.

Jan Nowak Jeziorański – polityk, dziennikarz, żołnierz, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie, w czasie II wojny światowej wielokrotnie przedostawał się z okupowanej Polski do Londynu, gdzie spotykał się m.in. z Winstonem Churchillem. Dzięki działalności kurierskiej zyskał przydomek Kurier z Warszawy. Po wojnie pozostał na emigracji, gdzie pracował jako dziennikarz najpierw w sekcji polskiej BBC, a później od 1951 roku nieprzerwanie do 1976 roku kierował Rozgłośnią Radia Wolna Europa w Monachium. Po 1989 roku swoim autorytetem wspierał tworzenia systemu demokratycznego w Polsce, w 2002 roku ponownie na stałe zamieszkał w Polsce. Zmarł i został pochowany w Warszawie w 2005 Ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego zawiera się z w działce o nr geod. 479/27.

Jan Karski, właściwie Jan Romuald Kozielewski, pseudonim Witold– obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela, prawnik i dyplomata, historyk, od 1939 w konspiracji, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu, jako pierwszy przedstawił aliantom raport o Holokauscie. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. Po wojnie wykładowca akademicki Uniwersytetu Georgtown w Waszyngtonie, gdzie wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. Zmarł w 2000 roku w Waszyngtonie. Rok 2014 został Uchwałą Sejmu RP uznany Rokiem Jana Karskiego w Polsce. Ulica Jana Karskiego zawiera się z w działce o nr geod. 479/18.

Wszystkie zaproponowane osoby na patronów ulic zostały odznaczone najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego i były związane z podziemiem niepodległościowym w Polsce w czasie II wojny światowej.

Gmina Miejska Głogów nabyła prawo własności do w/w nieruchomości na podstawie dec. komunalizacyjnej Wojewody Legnickiego Nr GG.II.82240/165/91/92z dnia 04.06.1992 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie, zatwierdzonym uchwałą Nr V/41/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 117, poz. 1549 z dnia 17 maja 2007 r.) oraz zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie, zatwierdzoną uchwałą Nr XLIX/410/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 czerwca 2010 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 155, poz. 2415 z dnia 26 sierpnia 2010 r.), teren ten przeznaczony jest pod realizację celu publicznego – ulic klasy dojazdowej i lokalnej.

Wg art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników.

Dodaj komentarz